طرح بینا

مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا با همکاری ستاد نوآوری‌های اجتماعی و دفتر امور نخبگان حوزه برگزار می‌کند: “ویژه گروه‌های طلبگی علاقه‌مند به حل چالش‌های اجتماعی” https://mobtada.org/wp-content/uploads/2022/10/t_video1835280279.mp4 در مسیر ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های اجتماعی، مهم‌ترین کار “شناخت درست و دقیق مسئله” است. رویداد جدید مبتدا با عنوان “طرح آموزشی بینا” و با شعار “شناخت و مواجهه […]