رویدادها

دسته‌بندی: آموزش‌های طرح بینا

هفته دوم آموزش طرح بینا؛ با ارائه: آقای حسین مسجدی «مدیر مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا»
هفته اول آموزش طرح بینا؛ با ارائه: سید طه رضا نیَرهدی «مدیرعامل مؤسسه دیده‌گستر فرهنگ بینا»؛ فعال در حوزه رصد، تحلیل، پایش، پیمایش فرهنگی و اجتماعی

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG