کتابخوان پنجره

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر منظومه فکری خاص است که برای حل مشکلات و معضلات خود نیاز دارد تا از دستگاه فکری ویژه خود بهره برد و بر همین اساس حضور اندیشمندان دینی در عرصه حل مسائل نظام نه یک ضرورت که یک وظیفه است، تلاش برای امتداد علوم حوزوی به حل مشکلات جامعه و نظام، نیازمند شناخت موضوعات پیچیده کنونی، ریشه‌یابی دقیق موضوع و ارائه راهکار علمی و موثر است.

گعده هفتگی بچه‌های قلم

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر منظومه فکری خاص است که برای حل مشکلات و معضلات خود نیاز دارد تا از دستگاه فکری ویژه خود بهره برد و بر همین اساس حضور اندیشمندان دینی در عرصه حل مسائل نظام نه یک ضرورت که یک وظیفه است، تلاش برای امتداد علوم حوزوی به حل مشکلات جامعه و نظام، نیازمند شناخت موضوعات پیچیده کنونی، ریشه‌یابی دقیق موضوع و ارائه راهکار علمی و موثر است.

قادتنا الشهاده

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر منظومه فکری خاص است که برای حل مشکلات و معضلات خود نیاز دارد تا از دستگاه فکری ویژه خود بهره برد و بر همین اساس حضور اندیشمندان دینی در عرصه حل مسائل نظام نه یک ضرورت که یک وظیفه است، تلاش برای امتداد علوم حوزوی به حل مشکلات جامعه و نظام، نیازمند شناخت موضوعات پیچیده کنونی، ریشه‌یابی دقیق موضوع و ارائه راهکار علمی و موثر است.

چندشنبه‌های نوآوری

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر منظومه فکری خاص است که برای حل مشکلات و معضلات خود نیاز دارد تا از دستگاه فکری ویژه خود بهره برد و بر همین اساس حضور اندیشمندان دینی در عرصه حل مسائل نظام نه یک ضرورت که یک وظیفه است، تلاش برای امتداد علوم حوزوی به حل مشکلات جامعه و نظام، نیازمند شناخت موضوعات پیچیده کنونی، ریشه‌یابی دقیق موضوع و ارائه راهکار علمی و موثر است.

برگزاری رویداد دلیل

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر منظومه فکری خاص است که برای حل مشکلات و معضلات خود نیاز دارد تا از دستگاه فکری ویژه خود بهره برد و بر همین اساس حضور اندیشمندان دینی در عرصه حل مسائل نظام نه یک ضرورت که یک وظیفه است، تلاش برای امتداد علوم حوزوی به حل مشکلات جامعه و نظام، نیازمند شناخت موضوعات پیچیده کنونی، ریشه‌یابی دقیق موضوع و ارائه راهکار علمی و موثر است.