رویدادها

برچسب: مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا

آقای حمیدیا
در این وبینار کارگاهی، جناب دکتر حمیدیا به ارائه مفاهیم کلیدی و اساسی در فرآیند نوآوری و ایده پردازی می پردازند. این وبینار در پیش رویداد سرآغاز برگزار شده و بخشی از دوره های آموزشی اولین فراخوان من در جامعه است.

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG