مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی

نوآوری های اجتماعی در پاسخ به حل مسائل و نیازهای اجتماعی را هح لهای بدیع و جدیدی هستند که نسبت به راه حلهای قبلی، مؤثرتر، کارآمدتر و یا حتی عادلانه ترند. خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد تنها یکی از بازیگران نوآوری های اجتماعی هستند. نوآوری های این بازیگران که ماهیتی نوع دوستانه دارند، جهت […]