رویدادها

دسته‌بندی: فراخوان ها

مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا برگزار می کند: اولین فراخوان ملی «من در جامعه» ویژه بانوان طلبه و دانشجو ارائه ایده های نوآورانه و راه حل های جدید، بهینه و عملیاتی برای حل مسائل اجتماعی در حوزه های: تعلیم و تربیت سبک زندگی ترویج و رسانه خدمات اجتماعی

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG