رویدادها

ماموریت‌ها

همراهی برای حل مسائل اجتماعی (مثلاً دین و حکمرانی)

مسئله ها و چالش های اجتماعیِ ریز و درشت و در انتظار پاسخ، می توانند فرصت ها و یا تهدیدهایی برای کارآمدی دین در جامعه پردازی محسوب شوند.
فرصت اند اگر پاسخ هایشان خطِ ارتباطی با معارف دینی داشته باشد
و تهدید اند اگر دین -علی رغم ادعا در برنامه داشتن برای اجتماعیات- در برابرِ آنها ساکت و بی پاسخ به نظر برسد.
مبتدا به صاحبان پاسخ های کاربردی و نو پیرامون مسائل و چالش های اجتماعی، این فرصت را می دهد که «فرصت» باشند!
و در طول مسیر نقش‌آفرینی، آنها را حمایت و همراهی می‌کند…

توانمندسازی مستعدین

 مبتدا این فضا را برای استعدادهای کشنگری اجتماعی فراهم می‌کند که:

  • پاسخ را پرورش دهند 
  • برایش همراه و همکار بیابند
  • خودشان را به دانش و مهارت های مرتبط مجهز کنند
  • هزینه های اجرا و بازخورد پاسخ را تأمین کنند
  • از راهنما و راهبر بهره ببرند
  • پاسخ های نوآورانه را در قالب محصول و یا خدمت منتشر کنند
  • در شبکه ای از توانایی های هم افزا یا پاسخ دهنده های دیگر، قرار بگیرند 

 و در نهایت به ذی نفعان، صاحبان مسئله، هم مأموریت ها و همسوها، متصل شوند. 

|

|

ترویج گفتمان نوآوری و اصلاح اجتماعی

مبتدا دعوت کننده است! دعوت نهادها و آحاد دین‌باور برای توجه متفاوت به “جامعه‌پردازی”
به حل چالش‌هایی که پیرامون‌شان در جامعه حضور دارند.

|

|

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG