رویدادها

دسته‌بندی: فراخوان «من در جامعه»

این کارگاه در بوت‌کمپ «هم‌راه»، در مرحله دوم از فراخوان «به اتفاق» توسط مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا برگزار شد.
در این وبینار کارگاهی، جناب دکتر حمیدیا به ارائه مفاهیم کلیدی و اساسی در فرآیند نوآوری و ایده پردازی می پردازند. این وبینار در پیش رویداد سرآغاز برگزار شده و بخشی از دوره های آموزشی اولین فراخوان من در جامعه است.
در این وبینار کارگاهی، جناب دکتر حمیدیا به ارائه مفاهیم کلیدی و اساسی در فرآیند نوآوری و ایده پردازی می پردازند. این وبینار در پیش رویداد سرآغاز برگزار شده و بخشی از دوره های آموزشی اولین فراخوان من در جامعه است.

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG