آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند

امام خمینی در بخشی از پیام خود به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه اینچنین می نویسند: آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه‌هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی […]