نوآوری اجتماعی مبتنی بر ظرفیت‌های دینی

در این گفتگو آقای دکتر صمیمی به بیان گونه های مختلف نوآوری اجتماعی پرداخته و نقش دین در اجتماع و اهتمام آن به حل مسائل و چالش های جامعه را از مهم ترین آموزه های دینی معرفی می کند.

نوآوری اجتماعی چیست؟

در این نوشته ویدیویی قرار داده ایم تا شما را با نوآوری آشنا کنیم. با عنوان “نوآوری اجتماعی چیست؟”