تجربیات جهانی استارتاپ های حوزه نوآوری اجتماعی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سلسله گزارش هایی به بررسی تجربیات جهانی استارتاپ ها پرداخته است. یکی از این حوزه ها، شرکت های فعال در حوزه نوآوری اجتماعی است که در سال 1397 منتشر شده است. آشنایی با عرصه های بین المللی نوآوری اجتماعی، شرکت های فعال و ایده های استارتاپی آنها می […]

گزارش راهبردی نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران 1399

این گزارش، از مجموعه بررسی های تحلیلی گروه راهبردی میراث است که به ارائه گزارشی راهبردی از نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران در سال 1399 و مسائل نه گانه بررسی شده می پردازد. این گزارش در اسفند 99 از سوی گروه مذکور در دسترس عموم قرار داده شده است.

گزارش علمی نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران 1399

این گزارش، از مجموعه بررسی های تحلیلی گروه راهبردی میراث است که به ارائه پشتوانه علمی نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران در سال 1399 می پردازد و در طی مصاحبه با 60 تن از صاحبنظران و فعالان اجتماعی و فرهنگی، پیمایش نخبگان و مرور آثار پژوهشی ایشان شکل گرفته است.

نسبت خود دیگری در گفتمان دعای شیعی؛ پیوند الاهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا

یک کارشناس مالیاتی گفت: اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر این، زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبه عایدی را ایجاد خواهد کرد که کارآیی این پایه مالیاتی را با چالش مواجه می‌کند.

مسئولیت پذیری اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق

جهان بينى دينى، انسان دين مدار را انسانى مسئول مى داند كه با همت عقل و عنصر اراده و اختيار از ي ك سو و چارچو بهای دينى و وحيانى از سوی ديگر بايد دست به انتخاب صحيح بزند و در هر حال، در برابر انتخاب خود پاسخگوست. تأكيد فراوان متون دينى و روايات معصومين […]

خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی

این مقاله با این پیش فرض که ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی از قدرت انگیزشی همسان با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد، به بررسی ظرفیت های احکام کفایی اسلام و تأثیر آن در ارائه خدمات اجتماعی پرداخت است.

عزت نفس و کرامت غیر در از خودگذشتگی در اسلام

اين مقاله، با تحليل و تقسيم خود به خود مجازی (خود سفلى يا خود فردی) و خود حقيقى (خود علوی يا خود جمعى) در صدد است تناقض ميان نفى خود در قربانى، و اثبات خود در عزت نفس را از يك سو، و نسبتِ به ظاهر متناقضِ بين عزت نفسِ خود و حرمت نفس ديگران […]

دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی

این مقاله در پی پاسخ به سؤال چگونگی رخداد توسعه در یک جامعه، به تحلیل پیش شرط های اساسی آن می پردازد و با کنار هم قرار دادن مفهوم سرمایه اجتماعی و تأثیر دین بر آن، اقدام به بررسی توسعه فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن می کند.

دین و سرمایه اجتماعی؛ مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایه اجتماعی

امروزه مفهوم سرمایه ی اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیرهی پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدّد توسعه در جامعه مورد توجّه بسیاری از سیاست گذاران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با درک این مسأله و با هدف مطالعه […]