نوآوری اجتماعی مبتنی بر ظرفیت‌های دینی

در این گفتگو آقای دکتر صمیمی به بیان گونه های مختلف نوآوری اجتماعی پرداخته و نقش دین در اجتماع و اهتمام آن به حل مسائل و چالش های جامعه را از مهم ترین آموزه های دینی معرفی می کند.