نوآوری اجتماعی؛ معرفی و مفاهیم اولیه

مسائل پيچيده و چندبُعدی طيف وسيعی از ذینفعان را دربر می گيرند و به دليل وجود چالشهای مختلف به سختی حل می شوند. این چالشها متعددند، ولی در این ميان می توان از شكست دولت رفاه مدرن، شكست سرمایه داری بازار سنتی، کاهش منابع طبيعی و تغييرات آب و هوایی، جمعيت رو به پيری و […]