دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی

این مقاله در پی پاسخ به سؤال چگونگی رخداد توسعه در یک جامعه، به تحلیل پیش شرط های اساسی آن می پردازد و با کنار هم قرار دادن مفهوم سرمایه اجتماعی و تأثیر دین بر آن، اقدام به بررسی توسعه فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن می کند.

دین و سرمایه اجتماعی؛ مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایه اجتماعی

امروزه مفهوم سرمایه ی اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیرهی پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدّد توسعه در جامعه مورد توجّه بسیاری از سیاست گذاران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با درک این مسأله و با هدف مطالعه […]