امت واحده؛ الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر

سید موسی صدر يكی از بارزترين انديشمندان و مصلحان مسلمان معاصر است كه با رويكرد الهياتی خود مسائل و معضلات اجتماعی را شناسايی كرده و در پی حل آن برآمده است. حضور اين انديشمند به طور هم زمان در دو حوزه نظر و عمل ، ضرورت بررسی و مطالعه آثار و انديشه و نحوه عمل […]