رویدادها

چرخه حیات نوآوری اجتماعی

در سراسر جهان، میلیون ها کارآفرین اجتماعی وجود دارند که با نوآوری های اجتماعی بالقوه شناخته می شوند.
نگاهی دقیق به موانع اصلی پیشروی نوآوران اجتماعی و مهارتهای رهبری لازم نقش مهمی در غلبه بر موانع ارتقای حوزه نوآوری اجتماعی دارد.
هدف این مقاله آن است که از طریق کاوش دقیق چرخ هی حیات نوآوری اجتماعی، ایفای چنین نقشی را پیشنهاد کند.
در این پژوهش، ابتدا با روش تحلیل مضمون و پس از مرور ادبیات پژوهش، مدل چهار مرحله ای چرخه حیات نوآوری اجتماعی رصد شد. سپس جهت تکمیل، تعدیل و آزمون نتایج، از تکنیک دلفی مثلثی فازی استفاده شده که در نهایت، از مجموع گزاره ها، پنج مرحله شناسایی مشکل، مدل کسب وکار، تغییر مقیاس عمودی و متداول سازی و متغیر همه جانبه مهارتهای رهبری مورد تأیید نهایی قرار گرفت. سپس با توجه به ادبیات پژوهش، شبکه مضامین و آراء خبرگان، عوامل و مدل تشریح و پیشنهادهایی ارائه شده است.

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم