مصلحان اجتماعی و زمانه خود

امیرالمؤمنین علیه السلام: «مِنْ كَمالِ السَّعادَةِ السَّعْىُ فى صَلاحِ الْجُمْهورِ»

خواجه نصیر، شیخ بهایی، میرزای شیرازی، امام خمینی، شهید صدر و تمامی مصلحان اجتماعی، انسان هایی ایستا و محدود به چارچوب های زمانه خود نبودند! اندیشه محافظه کارانه برای بقا و استمرار وضعیت موجود پیرامون خود نداشتند و در ذهن و رفتار خود همواره در جستجوی تکامل بوده اند.

مصلحان اجتماعی، عدالتخواه و تحول گرا هستند و در عین پایبندی به اصول، نواندیشی و نوآوری را برای جامعه خود به ارمغان آورده اند.

امت واحده؛ الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر

سید موسی صدر يكی از بارزترين انديشمندان و مصلحان مسلمان معاصر است كه با رويكرد الهياتی خود مسائل و معضلات اجتماعی را شناسايی كرده و در پی حل آن برآمده است. حضور اين انديشمند به طور هم زمان در دو حوزه نظر و عمل ، ضرورت بررسی و مطالعه آثار و انديشه و نحوه عمل […]