نسبت خود دیگری در گفتمان دعای شیعی؛ پیوند الاهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا

یک کارشناس مالیاتی گفت: اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر این، زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبه عایدی را ایجاد خواهد کرد که کارآیی این پایه مالیاتی را با چالش مواجه می‌کند.

مسئولیت پذیری اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق

جهان بينى دينى، انسان دين مدار را انسانى مسئول مى داند كه با همت عقل و عنصر اراده و اختيار از ي ك سو و چارچو بهای دينى و وحيانى از سوی ديگر بايد دست به انتخاب صحيح بزند و در هر حال، در برابر انتخاب خود پاسخگوست. تأكيد فراوان متون دينى و روايات معصومين […]

خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی

این مقاله با این پیش فرض که ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی از قدرت انگیزشی همسان با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد، به بررسی ظرفیت های احکام کفایی اسلام و تأثیر آن در ارائه خدمات اجتماعی پرداخت است.

عزت نفس و کرامت غیر در از خودگذشتگی در اسلام

اين مقاله، با تحليل و تقسيم خود به خود مجازی (خود سفلى يا خود فردی) و خود حقيقى (خود علوی يا خود جمعى) در صدد است تناقض ميان نفى خود در قربانى، و اثبات خود در عزت نفس را از يك سو، و نسبتِ به ظاهر متناقضِ بين عزت نفسِ خود و حرمت نفس ديگران […]

دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی

این مقاله در پی پاسخ به سؤال چگونگی رخداد توسعه در یک جامعه، به تحلیل پیش شرط های اساسی آن می پردازد و با کنار هم قرار دادن مفهوم سرمایه اجتماعی و تأثیر دین بر آن، اقدام به بررسی توسعه فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن می کند.

دین و سرمایه اجتماعی؛ مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایه اجتماعی

امروزه مفهوم سرمایه ی اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیرهی پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدّد توسعه در جامعه مورد توجّه بسیاری از سیاست گذاران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با درک این مسأله و با هدف مطالعه […]

چرخه حیات نوآوری اجتماعی

در سراسر جهان، میلیون ها کارآفرین اجتماعی وجود دارند که با نوآوری های اجتماعی بالقوه شناخته می شوند. نگاهی دقیق به موانع اصلی پیشروی نوآوران اجتماعی و مهارتهای رهبری لازم نقش مهمی در غلبه بر موانع ارتقای حوزه نوآوری اجتماعی دارد. هدف این مقاله آن است که از طریق کاوش دقیق چرخ هی حیات نوآوری […]

مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی

نوآوری های اجتماعی در پاسخ به حل مسائل و نیازهای اجتماعی را هح لهای بدیع و جدیدی هستند که نسبت به راه حلهای قبلی، مؤثرتر، کارآمدتر و یا حتی عادلانه ترند. خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد تنها یکی از بازیگران نوآوری های اجتماعی هستند. نوآوری های این بازیگران که ماهیتی نوع دوستانه دارند، جهت […]